martedì 12 maggio 2009

Llibre Vermell de Montserrat

Home Page > Repertorio > Llibre Vermell de Montserrat


Llibre Vermell de Montserrat (1399?)


Il santuario spagnolo di Montserrat fu meta sin dall'antichità di numerosi pellegrinaggi, e questo ci viene confermato ancora oggi dal vecchio sentiero che, partendo dall'ultima fonte dell'antico borgo situato ai piedi della montagna, conduce in cima al monte dove era collocato il santuario.

Il convento aveva una ricchissima biblioteca che venne danneggiata dai bombardamenti della guerra napoleonica. Tra i manoscritti superstiti troviamo il Llibre Vermell, ossia il libro vermiglio, così chiamato a causa del colore della sua copertina, la cui datazione si colloca alla fine del XIV secolo (probabilmente nel 1399).

Questo volume, che ci racconta dei miracoli della Madonna di Monteserrat e dei pellegrinaggio alla montagna sacra, contiene delle Cantigas de Santa Maria risalenti alla fine del XIII secolo, che ci narrano nell'antica lingua gallego-portoghese di come la Madonna Nera di Montserrat avesse concesso grazie ai pellegrini e miracolato sia i monaci che la stessa chiesa da furti e distruzioni.

Così Montserrat divenne nel Medioevo luogo di visita per ogni pellegrino d'Europa che si recava in Spagna e che a volte raggiungeva anche la meta finale di Santiago de Compostela, dove allora si pensava finisse il mondo. Il Llibre Vermell ci dice che potevano essere intonati e danzati solo quei canti devoti e rispettosi, come i dieci in esso conservati, e che si vietavano espressioni sconvenienti durante l'andata, la sosta e il ritorno dal monastero.

Infine il Llibre Vermell contiene l'unica danza macabra risalente al medioevo: Ad mortem festinamus. E' un inno alla morte, probabilmente ispirato dalla pestilenza del 1347-48 che sconvolse l'intera Europa. Sebbene numerose siano le raffigurazioni pittoriche e le narrazioni di queste danze macabre, questo é l'unico canto a noi giunto completo di notazione musicale, il cui testo ci descrive come tutti gli uomini e tutte le "arti medievali" riconobbero la sovrana potenza della Morte.

Il Llibre vermell de Montserrat è consultabile in formato digitale in questo sito.

Ecco i 10 canti contenuti nel manoscritto:

1. Canzone: O virgo splendens (fol. 21v-22)
2. Virelai/danza: Stella splendens (fol. 22r)
3. Canzone: Laudemus Virginem (fol. 23)
4. Virelai: Mariam matrem virginem (fol. 25r)
5. Virelai/danza: Polorum Regina (fol. 24v)
6. Virelai: Cuncti simus concanentes (fol. 24)
7. Canzone: Splendens ceptigera (fol. 23)
8. Ballata/danza: Los set goyts (fol. 23v)
9. Motetto: Imperayritz de la ciutat joyosa (fol. 25v)
10. Virelai: Ad mortem festinamus (fol. 26v)

La registrazione completa di questi brani ci è offerta in numerose registrazioni, tra le quali ci sentiamo di consigliare, oltre alla classica di Jordi Savall con il suo Hespérion XX, quella del Waverly Consort diretto da Michael Jaffé [Virgin "VeritasX2" 7243.5.61815.3.6].

***


1. O virgo splendens
Antiphona dulcis armonia dulcissime Verginis M(ariae) de Mo(n)te S(erra)to

O Virgo splendens hic in monte celso
miraculis serrato fulgentibus ubique,
quem fìdeles conscendunt universi.
Eya, pietatis occulo placato,
cerne ligatos fune peccatorum
ne infernorum ictibus graventur,
sed cum beatis tua prece vocentur.


2. Stella splendens

Stella splendens in monte
ut solis radium
miraculis serrato,
exaudi populum.

1. Concurrunt universi
gaudentes populi,
Divites et egeni,
grandes et parvuli,
ipsum ingrediuntur,
ut cernunt oculi,
et inde revertuntur
gratiis repleti.

2. Principes et magnates
ex stirpe regia,
saeculi potestates
obtenta venia
peccaminun proclamant
tundentes pectora,
poplite flexo clamant
hic: Ave Maria.

3. Prelati et barones,
comites incliti,
religiosi omnes
atque presbyteri,
milites, mercatores,
cives, marinari,
burgenses, piscatores
preamiantur ibi.

4. Rusticiaratores,
nec non notarii,
advocati, scultores,
cuncti ligni fabri,
sartores et suntores,
nec non lanitici
arifices et omnes
gratulantur ibi.

5. Reginae, comitissae,
illustres domninae,
potentes et ancillae,
juvenes parvulae,
Virgines et antiquae
pariter viduae
conscendunt et hunc montem
et religiosae.

6. Coetus hi aggregantur,
hic ut exhibeant
vota, regratiantur,
ut ipsa et reddant
aulam istam ditantes,
hoc cuncti videant,
jocalibus ornantes,
soluti redeant.

7. Cuncti ergo precantes
sexus utriusque,
mentes nostras mundantes
oremus devote
virginem gloriosam,
matrem clementiae,
in coelis gratiosam
sentiamus vere.


3. Laudemus Virginem

Laudemus Virginem Mater est:
et ejus Filius Ihesus est.
Plangemus scelera acriter:
sperantes in Ihesum jugiter.


4. Mariam matrem virginem

Mariam Matrem Virginem attolite.
Ihesum Christum extollite concerditer.

1. Maria, seculi asilum, defende nos.
Ihesu, totum refugium exaudi nos.

2. Iam estis nos totaliter diffugium,
tetum mundi confugium realiter.

3. Ihesu, suprema bonitas verissima.
Maria, dulcis pietas gratissima.

4. Amplissima conformiter sit caritas
ad nos quos pellit vanitas enormiter.

5. Maria facta saeculis salvatio.
Ihesu damnati hominis redemptio.

6. Pugnare quem viriliter per famulis
percussis duris iaculis atrociter.


5. Polorum Regina

Polorum regina omnium nostra.
Stella matutina, dele scelera.

1. Ante partum virgo Deo gravida.
Semper permansisti inviolata.

2. Et in partu virgo Deo fecunda.
Semper permansisti inviolata.

3. Et post partum virgo mater enixa.
Semper permansisti inviolata.


6. Cuncti simus concanentes

Cuncti simus concaneantes: Ave Maria.
Cuncti simus concaneantes: Ave Maria.

1. Virgo sola existente en affuit angelus.
Gabriel est appellatus atque missus celitus.
Clara facieque dixit: Ave Maria.
Clara facieque dixit: Ave Maria.

2. Clara facieque dixit, audite, karissimi.
Clara facieque dixit, audite, karissimi.
En cocipies, Maria, Ave Maria.
En cocipies, Maria, Ave Maria.

3. En concipies, Maria, audite, karissimi.
En concipies, Maria, audite, karissimi.
Pariesque filium. Ave Maria.
Pariesque filium. Ave Maria.

4. Pariesque filium, audite, karissimi.
Pariesque filium, audite, karissimi.
Vocabis eum Ihesum. Ave Maria.
Vocabis eum Ihesum. Ave Maria.


7. Splendens ceptigera

Splendens ceptigera
nostri sis advocata
virgo puerpera.

Tundentes pectora
crimina confitentes
simus altissimo.


8. Los set goyts

Ballada dels set goyts de Nostra Dona en vulgat cathallan

ENDREÇA:
Los set goyts recomptarem
et, devotament xantant,
humiliment saludarem
la dolça verge Maria.

REFRANY:
Ave Maria, gracia piena,
d ominus tecum, Virgo serena.
Ave Maria, gracia piena,
dominus tecum, Virgo serena.

COBLES:
1. Verge: fos anans del part
pura, e sens falliment
en lo part, e prés lo part
sens negun corrumpiment:
lo Fili de Déus, Verge pia,
de vós nasque verament.

2. Verge: tres reys d'Orient,
cavalcant amb gran coratge,
al l'estrella precedent,
Vengren al vostre bitatge,
offerint-vos de gradatge
aur et mirre et encenç.

3. Verge: (e)stant dolorosa
per la mort del Fill molt car,
romanagués tota joyosa
can lo vis resuscitar;
a vós, mare piadosa,
primer se volch demostar.

4. Verge: lo quint alegratge
que'n agués del Fili molt car,
estant al Munt d'Olivatge,
al celi l'on vehés puyar,
on haurem tots alegratge,
si per nós vos plau pregar.

5. Verge: quan foren complitz
los dies de Pentacosta,
ab vós eren aünits
los apòstols, et decosta,
sobre tots, sens nuylla costa,
devalla l'Espirit Sant.

6. Verge: 'l derrer alegratge
que'n agués en quest món,
vostre Fill ab gran cortage
vos muntà al cel pregon,
on sóts tots temps coronada,
regina perpetual.

7. Tots, donques, nos esforcem,
en questa present vida,
que peccats foragitem
de nostr'anima mesquina,
e vós, dolçe Verge pia,
vuyllats-nos-ho empetrar.


9. Imperayritz de la ciutat joyosa

1. Imperayritz de la ciutat joyosa,
de paradis ab tot gaug eternal,
neta de crims, de virtuts habundosa,
mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasen, ad fas angelical,
axi com sotz a Dieu molt graciosa,
plácaus estar als fizels piadosa,
pergant per lor al Rey celestial.

2. Verges ses per lor al misericordiosa
de vos se tany quens defenats de mal
e no siats devas nos endenyosa
pels falliments que fem en general.
Mas quens cubrats ab lo manto real
de pietat pus quen ets cupiosa
car tots em fayts d'avol pasta fangosa
per que'l fallir es de carn humenal.

3. Rosa flagran de vera benenança
fons de mercé iamais ne defallen.
Palays d'onor on se fech l'aliança
de Dieu e d'hom per nostre salvamen.
E fo ver Dieus e hom perfetamen
ses defallir en alcuna substança.
E segons hom mori senes dubtança
e com ver Dieus levéch del monimen.

4. Vexell de pats corona de sperança
port de salut be segur de tot den
vos merexets de tenir la balança
on es pesat be dreytureramen
e pesa mays vostre fill excéllen
mort en la crots per nostra delivrança
quels peccats d'om en fayt en cobejança
al be fidel confes e penidén.

5. Flor de les flors dolca clement et pia
l'angel de Dieu vesém tot corrocat
e par que Dieus lamandat qu'ens alcia
don ell es prest ab l'estoch affilat
donchos plaça vos que'l sia comandat
qu'estoyg l'estoch e que remes non sia
tot falliment tro en lo present dia
ens done gaug e patz e sanitat.

6. Estel de mar qui los perillans guia
e'ls fay venir a bona salvetat
si Jesu Christ obehir no volia
co que per vos li sera supplicat
mostrats-li els pits don l'avets alletat
e tots los sants ab la gran jerarquia
de paradis qui us faran companya
tot quan voirets vos er ben autreyat.


10. Ad mortem festinamus

Ad mortem festinamus,
peccare desistamus.

1. Scribere proposui
de contemptu mundano,
ut degentes seculi
non mulcentur in vano.
Iam est hora surgere
a sompno mortis pravo.

2. Vita brevis breviter
in brevi flnietur
mors venit veiociter
quae neminem veretur.
Omnia mors perimit
et nulIi miseretur.

3. Ni conversus fueris
et sicut puer factus,
et vitam mutaveris
in meliores actus,
intrare non poteris
regnum Dei beatus.

4. Tuba cum sonuerit,
dies erit extrema
et iudex advenerit,
vocabit sempiterna
electos in patria
prescitos ad inferna.

5. Quam felices fuerint
qui cum Christo regnabunt,
facie ad faciem
sic eum spectabunt,
Sanctus, sanctus Dominus
Sabaoth conclamabunt.

6. Et quam tristes fuerint
qui eterne peribunt,
pene non deficient
nec propter has obibunt.
Heu, heu, miseri,
nunquam inde exibunt.

7. Cuncti reges seculi
et in mundo magnates
advertant et clerici
omnesque potestates:
fiant velut parvuli,
dimittant vanitates.

8. Heu, fratres karissimi,
si digne contempiemus
passionem Domini,
amara et si flemus,
ut pupillam oculi
servabit ne peccemus.

9. Aima Virgo virginum,
in celis coronata
apud tuum filium
sis nobis advocata.
Et post hoc exilium
occurrens mediata.

10. Vile cadaver eris:
cur non peccare vereris?
cur intumescere quaeris?
ut quid pecuniam quaeris?
quid veges pomposas geris?
ut quid honores quaeris?
cur non paenitens confiteris?
contra proximum non laeteris?